Функції менеджменту

Реферат

Менеджмент підприємства являє собою поєднання різних функцій (видів діяльності), які виникають внаслідок поділу управлінської праці. Специализированные типы гибких роботов называются функциями управления. Слово функція в перекладі з латинської означає здійснення, виконання. Функция управления кожей ориентирована на решение конкретных и гибких задач, связанных с образом и работой компании, что поможет создать большой комплекс конкретных вызовов.

Термин «функция» на перекладине от латинского movi означает «здіыснення, виконання». Функції управління — є спеціалізованими видами різнорідних робіт, які можна розглядати, як з точки зору їх виконавців (конкретних працівників управлінського апарату), так із точки зору змісту процесу управління та характеру виконува­них робіт. Функции управления примут принцип, методы изменения эффективности управления. Разом з тим, у прикладному розумінні функціями менеджменту називають відносно відокремлені напрями управлінської діяльності, які забезпечують управлінські дії. Управленческие функции доводятся до сути и меняются в управленческой деятельности на всех уровнях управления.

Важной проблемой теории управления является значение изменения функций управления. Один із фундаторів теорії менеджменту А.Файоль увидит пять функций: планирование, организация, организация, координация контроля. Науковцы вітчизннной школы, до 20 лет, начали выполнять ряд функций: планирование, организация, координация, стимулирование, регулирование и контроль. Проте публікації останніх років як вітчизняних, так і зарубіжних теоретиків твердять про доцільність виділення лише чотирьох функцій: планування, організації, мотивації й контролю, зважаючи на те, що саме ці функції реалізуються у здійсненні будь-якого управлінського процесу. А координирующая и регулирующая функция — это фактически функции хранения планирования, организации и контроля мотивации.

Процес управління виробництвом послуг на підприємствах вимагає планування діяльності, організації роботи відповідних служб, підрозділів, бюро), мотивації (стимулювання) працівників виробництва послуг, контролю результатів діяльності всіх структурних підрозділів. Для проверки есть звонок с признаком ослабления недостатков или появления функции настройки. Кроме того, функции управления по планированию, организации, мотивации и контролю со стороны руководителей предприятий .

35 стр., 17265 слов

Реферат система управления рисками в таможенном контроле

... ее роль в работе таможенных подразделений: показаны основополагающие системы управления рисками таможенных органов , даны определения понятиям «риска» и «управление рисками» , исследована нормативно правовая база , регламентирующая применение системы управления рисками при проведении таможенного контроля , определены роль и место системы управления рисками в деятельности ...

Єдиний процес управління фірмою розчленовується на спеціалізовані функції з метою закріплення окремих видів робіт за виконавцями і впорядкування таким чином процесу управління, забезпечення високого професіоналізму виконання управлінських робіт. Функції управління відбивають конкретний зміст управлінської діяльності як самого менеджера, так і апарату управління, характеризують вид цієї діяльності, сукупність обов’язків, закріплених за окремим працівником, підрозділом, призначення тієї або іншої ланки керівної системи.

1. Функція планування

Функция планирования должна появиться в верхней части списка: более четко сформулированы цели работы организации и конкретные действия организации на пути к достижению цели.

Этот план представляет собой складывающуюся социально-экономическую модель «может, но не лагерь» организации. Компании формируют единый план управления бизнесом, но среди менеджеров разрабатывается ряд методов для достижения конкретных целей и построений. Процесс бизнес-планирования предприятия. Так, стратегічним плануванням займаються управлінці вищого рівня. Средняя Ланка управляется незаметно, так что можно начать процесс планирования еще до конца пути. Оперативные планы направить кожевенного врача zusilla на достижение основных целей предприятия. Назначенные vidi planuvannya sukupno хранят общие или около того названия бизнес-плана функции предприятия. [4]

Ефективність планування як функції управління на підприємствах залежить від принципів (основоположних правил), якими керуються при складанні планів. До них належать:

  • всеосяжність планування — при плануванні повинні бути передбачені всі події і ситуації, які впливатимуть на розвиток підприємства;
  • точність планування — при складанні планів повинні використовуватись сучасні методи, засоби, прийоми, тактика і процедури, які забезпечують точність прогнозування;
  • ясність планування — мета й етапи планування повинні бути чіткими й зрозумілими для всіх працівників підприємства;
  • безперервність планування — планування це не одноразовий акт а безперервний процес;
  • економічність планування — витрати на планування не повинні перевищувати доходів від планування.

Функция планирования — это проблема недостаточной актуальности эффективности предприятия и дополнительной помощи предприятию для эффективного реагирования на изменения в молодом среднем классе.

За допомогою планування можна перевести фірму як систему із вихідного, базового рівня на заданий рівень розвитку шляхом маневрування і зосередження сил та засобів на пріоритетних напрямах своєї діяльності, а також визначати перспективи розвитку і майбутній стан фірми. Планування як цілеспрямована спеціалізована управлінська діяльність здійснюється на принципах об’єктивності, реалістичності, системності, комплексності, оптимальності; пріоритетності та єдності інтересів фірми, її персоналу і споживачів; збалансованості; обґрунтованості планів, програм, проектів, моделей розвитку; гнучкості шляхів соціально-економічного розвитку. [3]

3 стр., 1033 слов

Служба охраны труда на предприятии, ее функции и основные задачи

... инженера по охране труда, или пригласить на договорной основе специалиста соответствующей квалификации. Основными задачами службы охраны труда являются: — организация и координация работы по охране труда на предприятии; ... труда; — консультирование работодателя и работников по вопросам охраны труда. Для выполнения поставленных задач рекомендуется на службу охраны труда возложить следующие функции: ...

Планирование — это основная функция менеджмента, где мир пения — установить все функции. Менеджер, занимающийся управлением, знает об организации и прагматизме лучших способов достижения. Выиграйте анализ бюджета, распределения, информации о стенде galuza и экономики в целом, ресурсов и организованных предприятий и ресурсов, которые очень легко найти. Важливим аспектом планування є ретельне оцінювання вихідних даних. Предприятие Oskilki превращается в значимый мир для размышлений, но это изменение в прошлом, отсюда и изменения потребности предприятия в новых методах ведения бизнеса. Ця функція вимагає від менеджера володіння аналітичними навичками.

2. Функція управління

Організація — це свідомий процес, спрямований на об’єднання та впорядковану взаємодію елементів або частин (людей, ідей, речей) у ціле, у результаті чого утворюється життєздатна, продуктивна, стійка система. Загальні питання об’єктивної необхідності організації будь-якої системи як взаємодії частин, що утворюють органічне ціле, розкриті А.А. Богданов в своих трудах по тектологии как на хребте организации науки. Организационный Pidhid до конца любой системы в качестве объекта управления означает выделение с первого взгляда и из внешних систем. Необхідність організації визначається наявністю в елементах (частинах) системи (цілого) таких протилежних властивостей, як адаптивність один до одного та опір. «Елементи будь-якого цілого досліджуваного з організаційного погляду зводяться до активності в напрямі приєднання та протидії приєднанню». Ступінь же організованості цілого (систем) визначається поєднанням цих елементів. «Там, де стикаються активність та протидія, реальні результати залежать від способу поєднання тих і інших; для цілого результат збільшується на тій стороні, на якій з’єднання більш гармонійно і має менше суперечностей. Це означає більш високу організованість». [4]

Функция управленческой «организации» отрасли в стабильных и временных отношениях, устанавливаемых между дочерними предприятиями предприятия, обусловленными порядком их деятельности. Вся функция осуществляется посредством административного и организационного управления и оперативного управления.

Административное и организационное управление передачей информации в компанию, установление взаимосвязи и развитие функций между двумя детьми, предоставление прав исполнения исполнительным директорам администрации.

Оперативное управление обеспечит работу предприятия в соответствии с утвержденным планом. Воно поляга в периодическом и без прерывания фактического результата из результатов, перенесенных в план и соответствующих корректировок.

«Організація» як функція управління забезпечує впорядкованість технічної, економічної, соціально-психологічної й правової діяльності всіх підприємств готельно-ресторанної сфери, оскільки дозволяє визначити, хто саме повинен виконувати кожне конкретне завдання і які для цього будуть застосовані засоби. Благодаря организации деятельности, подразделению и созданию отдела и навыкам рабочих, чтобы иметь возможность управлять результатами на коже в пищевой промышленности. [1]

Загалом організація як процес включає: визначення раціональних форм поділу праці: розподіл праці між працівниками, групами працівників і підрозділами; розробку структури органів управління; регламентацію функцій, підфункцій, робіт, операцій; встановлення прав та обов’язків органів управління і посадових осіб; підбір та розстановку кадрів.

3 стр., 1105 слов

Управление финансовыми рисками на примере предприятия ОАО «Страховая ...

... работы. В первой главе рассматривется теоретические аспекты сущности финансовых рисков: понятие, классификация финансовых рисков; система управления финансовыми рисками; методы оценки финансовых рисков; риск-менеджмент; организация риск ... развития наличие финансовых рисков выполняет целый комплекс конструктивных "общественно-полезных" функций [4, С.44]: нестабильность финансовых показателей (валютных ...

Организация роботов — это целая функция, так как они виноваты в работе всех ядер нужного ранга. Лидер менеджеров в этой области должен заставить такую ​​организацию вибрировать, чтобы она была наиболее отзывчивой по отношению к менеджерам организации, давая ей возможность эффективно взаимодействовать с названием среды.

Отже, функція менеджменту «організація» з одного боку — це структура взаємовідносин, прав, цілей, ролей, видів діяльності та інших факторів, які мають місце в процесі спільної праці людей, та процес, за допомогою якого створюється і зберігається підприємства, з другого.

3. Мотиваційна функція управління

Функция мотивации — это процесс спонсирования участников вирусного процесса до тех пор, пока не будут достигнуты цели и особые задачи компании в целом.

Традиционный подход к мотивации основан на том, что работники предприятия не являются ресурсом, который более эффективно используется для достижения цели.

Технический прогресс коренным образом изменил положение практической и массовой жизни людей. Сам факт, что менеджеры смогут настроить функцию мотивации для активизации активности работников, а также стимулирования работы.

Особенно довольные хорошими роботами Viconan, предки чувствуют силу властей. Цена — не менее важный фактор с точки зрения мотивации практиков, а не материал города вина. Люди Pragnennya в реализации себя в роботах Viconuvany є не имеют себе равных. Там руководство и организация практики дает предшественникам такую ​​возможность, их практика очень эффективна, а причины для практики высоки. Следовательно, мотивация профессионала означает ценность важнейших интересов и возможность их реализации в процессе трудовой деятельности. [2]

Мотивационная функция для передачи стимулов на собственное взаимодействие дайверов. Для эффективной реализации функции мотивации в повседневной жизни менеджеры должны понимать, как «причины» и «стимулы» участвуют в эффективности управления». «Мотив» — це внутрішнє прагнення людини до задоволення власних потреб, а «стимул» — це можливість одержання матеріальної винагороди для задоволення зазначених потреб за виконання певної роботи.

планування управління діяльність контроль

4. Функція контролю

Поняття «контроль» (перевірка) як функція менеджменту виходить за межі поняття «контролювати». Вона передбачає активну діяльність менеджера в управлінні. Управлінський контроль не є разовою акцією. Это постоянный процесс, который включает в себя наблюдение за планами по достижению уровня эффективности и, при необходимости, исправление элементов корректировки.

С помощью функции контроля можно понять процесс транспонирования фактически достигнутых результатов из запланированных.

20 стр., 9941 слов

Управление мотивацией и стимулированием труда персонала в организации

... мотивации персонала Суть концепции мотивации В современных условиях трудно переоценить роль человеческого фактора в деятельности организации. Даже самая совершенная система управления ... невозможно, так как это длительный эволюционный процесс, но его можно ускорить, трезво ... Термин «мотивация» охватывает проблемы активации, контроля и реализации намеренного поведения человека. Мотивация отвечает на ...

Концепция «контроля» одержала победу среди органов бухгалтерского учета в целях улучшения результатов деятельности государственных предприятий. Само по себе понимание — это особенность бизнес-менеджеров и теоретиков. Защита контрольной функции в классическом менеджменте похожа на своего рода управленческую деятельность, прямо к созданию компании на пути стратегического развития посредством метода регулирования показателей того, что запланировано за показателями, учреждением. [3]

За фирмами находятся системы контроля, но посередине между планом и фактической деятельностью, так что между планами управления и реальными показателями деятельности фирмы нет никаких различий. Компании, у которых может быть очень точная система контроля, могут иметь больше шансов на успех.

Для управления бизнесом характерно большое количество не только разных типов планов, но и видов контроля. [4]

Перш за все виділяють два типи контролю і тактичний.

контроль спрямований на розв’язання завдань і тісно пов’язаний зі плануванням та управлінням.

Тщательный контроль обеспечит систематическую помощь посетителям действующих зданий, программ, этажей.

Виділяють три основні види контролю: попередній, поточний, заключний.

Фронтальный контроль работает через правила, процедуры, поведение вплоть до самого основания робота. Цей вид контролю використовується стосовно людських (трудових), матеріальних, фінансових ресурсів.

Поточний контроль здійснюється в процесі проведення роботи безпосередньо менеджером (керівником).

Регулярна перевірка роботи підлеглих, обговорення проблем, що виникають, пропозиції щодо вдосконалення роботи дають змогу усувати відхилення від планів та

При окончательной проверке фактические результаты сопоставляются с запланированными. Фактические результаты определяются запланированными, критичность — это способность оценить, насколько правильно были построены планы, и да, способность эффективно использовать функцию мотивации.

В литературе описаны различные подходы к форме контроля.

Финансовый контроль є основа управленческого контроля из кармана и навязчивой идеи работы на финансовой целесообразности скин подроздил для стандартных модулей.

Вирусный контроль включает в себя 6 основных функций: маршрутизация, сцепление, истинные графы, превентивная оценка видимости роботов, отправка, обновление.

Рунтут маркетинговый контроль по анализу возможностей вертела, части рынка, исследования рынка сбыта и анализа мокроты, осторожности в отношении поведения покупателей.

Контроль качества включает новизну, технический уровень, количество дефектов при эксплуатации, надежность в эксплуатации, что является одним из важных факторов в конкурентной борьбе, завоевании и закреплении позиции.

Висновки

Функции управления нацелены на четкое видение эффективности вылеченного объекта, на улучшение сотрудничества и на основу работы средств управленческого персонала.

Вперше в теорії управління функції менеджменту класифікував французький учений А. Файоль. Я видел некоторые из основных функций управления: планирование, организацию, мотивацию и контроль.

6 стр., 2798 слов

Курсовая работа по системам управления технологическими процессами

... SCADA-систему (система диспетчерского управления и сбора данных), которая выполняла бы следующие функции: прием информации о контролируемых технологических параметрах (состав дистиллята, расход хладоносителя); непосредственное автоматическое управление технологическим процессом. оперативное управление ходом технологического процесса (изменение ...

Кожна із чотирьох функцій менеджменту є для організації життєво важливою, але планування забезпечує основу для інших функцій, і тому вважається головною серед них. Решта и функции организации наглядности операционных, дискретных и организационных планов.

Планирование на основе управления — цель разработки изменений и последующих действий, направленных на достижение запланированных целей управления.

Основними принципами функції планування є: повнота (охоплення всіх напрямів діяльності організації), точність (кількісні та якісні показники дій), економічність (окупність затрат на планування), безперервність (зміни як у просторі, так і у часі), гнучкість (постійне коригування залежно від ситуації), масовість (залучення виконавців до розробки планів).

Функция организации — это процесс систематического управления бизнесом и взаимность людей, которые будут их видеть.

Организация любого технологического процесса — это организация и организация самого процесса.

організація – це процес визначення відповідальних за певну функцію в організації та перелік виконавчих органів, згідно з нормами керованості, її апарату управління.

Организация процесса — это комплекс действий этого менеджера, таких как формулировка решений, обозначение ресурсов, необходимых для применения решения, оперативная доставка решения в офис клиента и контроль за применением решение.

Мотивация: весь процесс захвата самого себя, который проводится с целью достижения особых целей или организации.

Як і чому заохочує людина себе, влучно визначив у свій час А. Сміт. С точки зрения йога, естественно уменьшать доброжелательность людей и побуждать их к добру. Для менеджера ключевые сотрудники знают стимулы, такие как обеспечение ухода за кожей для высшего руководства.

Теоретически мотивационный процесс принимает форму от фаз определения физиологических, психологических и социальных потребностей, шукання знати для удовлетворения потребностей потребителя до определения спроса на вино.

Основные методы мотивации практики «батога и имбирный пряник», психология и современная теория мотивации.

Контроль — это целый процесс помощи определенной критически важной организации компании для принятия правильного решения, а не для того, чтобы просить зловоние центрального правительства, чтобы вы перешли на эту сторону.

Процесс контроля — это конец дня, поскольку он эволюционирует от установления стандартов в форме фактического достижения результатов и выполнения coregrowing в контексте видения результатов Сутты в середине установления стандартов.

Функція контролю проводиться за допомогою попереднього, поточного і заключного видів. Попередній відбувається до фактичного початку робіт у процесі їх планування, поточний – під час проведення робіт і заключний – після проведених робіт. Останні два – за допомогою зворотного зв’язку.

У функціях виявляються сутність і зміст управління. Функція— це об’єктивна складова управління як цілого, прояв якої є формою прояву цілого. У цьому виявляється системний підхід до формування поняття і структури функцій управління.

Функції управління діяльністю підприємства, а відповідно і методи реалізації їх, не є незмінними, сталими. Вони постійно модифікуються і змінюються, у зв’язку з чим ускладнюється зміст робіт, виконуваних відповідно до їхніх вимог. Розвиток кожної функції управління відбувається не тільки під впливом внутрішніх закономірностей удосконалення їх, а й під впливом вимог розвитку інших функцій. Будучи частиною загальної системи управління, кожна з функцій має вдосконалюватися в напрямі, що визначається загальною метою і завданнями функціонування і розвитку фірми в конкретних умовах. Це веде до зміни змісту кожної функції.

12 стр., 5961 слов

Процесс организации делопроизводства в общеобразовательной школе

... уровнях и отчетов образовательных учреждений. Цель исследования - изучить процесс организации делопроизводства в общеобразовательной школе на примере муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной ... работы состоит в том, что работа любого административного аппарата, как и любая работа в целом сегодня, строится на основе научной организации труда. Любой процесс организации ...

Список використаних джерел

Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. — К., «Кондор». — 2003.-296 с

Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 348 с.

Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник, для студентів вищих навчальних закладів. — К.: «Кондор», 2003 — 556 с.

Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. — К.: Знання, 2004. —687 с.